Delco wit

Algemene voorwaarden

Laatste update dd. 14 september 2022. Gelieve de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens gebruik te maken van onze Diensten.

Interpretatie en definitie

Interpretatie

Woorden waarvan de beginletter in hoofdletter werden geplaatst hebben specifieke betekenissen binnen de volgende voorwaarden. De definities zullen ongewijzigd blijven, ongeacht of deze in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt binnen de onderstaande voorwaarden.

Definities:

Binnen deze Algemene Voorwaarden gelden volgende zaken:
  • Filiaal verwijst naar een entiteit dat zeggenschap heeft over, wordt beheerd door of onder gemeenschappelijk beheer is van een partij, waarbij ‘controle’ gelijkgesteld wordt aan eigendom van 50% (of meer) van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten, die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere leidinggevende autoriteiten.
  • Land verwijst naar : België.
  • Onderneming (genoemd als ‘De Onderneming’, ‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’ binnen deze overeenkomst) ‘ verwijst naar Delco Cleaning bv, Verenigingstraat 12/301, 8660 De Panne.
  • Apparaat verwijst naar elk apparat dat wordt gebruikt om de dienst te verlenen, zoals een computer, gsm of tablet.
  • Dienst verwijst naar de de aangeboden diensten.
  • Algemene Voorwaarden (naar verwezen als ‘AV’) betekenen deze Algemene Voorwaarden die gelijkgesteld worden aan het complete contract tussen U en De Onderneming met het oog op het gebruik maken van de dienst. Deze Algemene Voorwaarden werden opgemaakt met behulp van TermsFeed Terms and Conditions Generator.
  • Sociale media service van derden betekent elke dienst of inhoud (inclusief data, informatie, producten en diensten), aangeleverd door een derde partij en die op bijgevolg kan worden weergegeven, opgenomen of ter beschikking gesteld worden door de Dienst.
  • Website verwijst naar Delco Cleaning, raadpleegbaar op delcocleaning.be
  • U staat gelijk aan het individu dat toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, de Onderneming, of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Acceptatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de overeenkomst die van kracht is tussen u en de Onderneming. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw acceptatie en de naleving van deze Algemene Voorwaarden, die op hun beurt ook van toepassing zijn op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door toegang te krijgen of gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met een bepaald onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, heeft u echter geen toegang tot het gebruik van de Dienst. U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. De Onderneming staat niet toe dat minderjarigen gebruik maken van de Dienst.       Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is eveneens afhankelijk van Uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van De Onderneming. Ons Privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Uw persoonlijke informatie wanneer U gebruik maakt van het Apparaat of de Website en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat U van onze Dienst gebruik maakt.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van noch beheerd worden door de Onderneming. De Onderneming heeft geen controle over en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat de Onderneming niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden U ten zeerste aan om de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te doornemen van websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

We kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke raden dan ook, inclusief zonder beperking als U deze Algemene Voorwaarden schendt. Bij beëindiging vervalt Uw recht om gebruik te maken van de Dienst onmiddellijk.  

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van de Onderneming en een van haar leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Dienst heeft betaald of 100 EUR indien U niets hebt gekocht via de Dienst. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving zal de Onderneming of diens leveranciers in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor speciale, incidentele, indirecte of welke gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Dienst, of anderszins in verband met enige bepaling van de AV), zelfs als de Onderneming of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel zijn wezenlijk doel niet bereikt. Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van bovengenoemde beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt voor zover toegestaan door de wet.        

“ALS IS” en “ALS BESCHIKBAAR” vrijwaring

De dienst wordt U aangeleverd “Als is” en “als beschikbaar” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover het maximaal toegestaan wordt door de wetgeving van toepassing, wijst de Onderneming, namens zichzelf en namens zijn Gealieerde Ondernemingen en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, statutair of anders bepaald, die betrekking hebben op de geleverde Dienst, inclusief alle opgenomen garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorafgaande biedt noch de Onderneming noch iemand die diensten levert in naam van de Onderneming enigszins een garantie of toezegging en doet het geen enkele toezegging dat de Dienst aan Uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met elk andere software, applicatie, systeem of services, zal functioneren zonder onderbreking, zal voldoen aan betrouwbaarheids- of vertrouwbaarheidsnormen, foutloos zal zijn of dat eventuele defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd. Zonder het voorafgaande te beperken, geeft noch de Onderneming noch een van haar leveranciers enige verklaring of garantie van gelijk welke aard, expliciet of impliciet: (1) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud, en materiaal of producten daarop opgenomen; (2) dat de Dienst ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (3) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit die via de Dienst wordt verstrekt; of (4) dat de Dienst, haar servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens de Onderneming vrij zullen zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, computerwormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op U. Maar in in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden toegelicht, worden toegepast voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving afdwingbaar is.  

Geldend recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflictregels, zullen van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan evenzeer onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Geschillenregeling

Indien U enige bezorgdheid of geschil hebt over de Dienst, stemt u ermee in eerst te proberen het geschil op een informele manier uit te klaren of op te lossen door contact op te nemen met de Onderneming.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument in de Europese Unie bent, profiteert U van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar U gedomicilieerd bent.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (1) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (2) dat U niet vermeld wordt op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerdom zo de doelstellingen van een dergelijke bepaling te verwezelijken voor zover het mogelijk is en dit onder de toepasselijke wetgeving en blijven ook de overige bepalingen volledig van kracht.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet-uitoefenen van een recht of het niet-eisen van nakoming van een verplichting onder deze Algemene Voorwaarden geen invloed hebben op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke nakoming op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een schending van afstand van een daaropvolgende inbreuk.

Vertaling / Interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij deze ter beschikking gesteld hebben voor U via onze Dienst. U gaat akkoord dat de originele Engelse tekst uitsluiting zal bieden in geval van onenigheid.

Wijzigingen aan deze AV

Wij behouden het recht om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde ter Onze eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is zullen Wij de nodige inspanningen doen om U hiervan in te lichten en dit ten minste 30 dagen voor deze van kracht gaan. Wat een materiële wijziging inhoudt zal worden bepaald naar eigen goeddunken. Door onze Dienst te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt U ermee in gebonden te zijn aan deze herziene voorwaarden. Mocht U niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, verzoeken wij U om de website en onze Dienst niet meer te gebruiken.

Contacteer ons

Indien u nog verdere vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, dan kan u ons contacteren via:
  • mail: info@delcocleaning.be